pl | en

Znaki towarowe – zmiany od 15 kwietnia 2016 r.

Poprzedni artykuł opisywał zmian wchodzących w życie jeszcze w 2015 roku. W tym materiale chciałbym omówić trzecią zmianę – największą – zaplanowaną na dzień 15 kwietnia 2016 roku. Nowelizacja dotyczy modelu postępowania w sprawie rejestracji znaków towarowych. 

Nowe rozwiązania uwzględniają wymogi międzynarodowe, wynikające z konieczności stosowania przez Polskę m.in. postanowień Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, dostosowania prawa krajowego do wymogów prawa unijnego oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowy model postępowania w sprawie rejestracji znaków towarowych

Na najistotniejszą zmianę w zakresie praw własności przemysłowej trzeba będzie poczekać do 15 kwietnia 2016 r. Nowelizacja kwietniowa wprowadza bowiem całkowicie nowy model postępowania przy udzielaniu praw ochronnych na znaki towarowe, będący próbą dostosowania polskiego systemu do rozwiązań przyjętych w większości państw Unii Europejskiej, a także stosowanych w ramach rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Zmiany dotyczą nie tylko procedury ale i przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego.

Przed nowelizacją

Zasady uzyskiwania ochrony przed polskim Urzędem Patentowym opierały się do tej pory na systemie badawczym. Każde zgłoszenie znaku towarowego podlegało bowiem badaniu – formalnoprawnemu oraz merytorycznemu. Eksperci Urzędu Patentowego RP, oprócz weryfikacji prawidłowości złożonego wniosku, badali bezwzględne i względne przesłanki udzielenia prawa. Dotyczyło to m.in. badania tzw. znamion odróżniających zgłaszanego oznaczenia, możliwości naruszania praw osób trzecich w wyniku rejestracji lub wprowadzania odbiorców w błąd, a także umieszczenia w znakach towarowych niedozwolonych symboli i oznaczeń. Badaniu podlegało także podobieństwo zgłaszanego oznaczenia do wcześniejszych znaków towarowych.

Szczegółowe badanie, wykonywane dotąd przez Urząd Patentowy, stanowiło przejaw dbałości o interes zarówno konsumentów, którzy nie chcą być wprowadzani w błąd przez mylące oznaczenia, jak i uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych, których prawa mogłyby zostać naruszone w wyniku rejestracji nowego znaku towarowego.

Po nowelizacji

W wyniku nowelizacji, Urząd Patentowy RP nie będzie podejmował badania w zakresie wystąpienia względnych przeszkód rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Oznacza to, że co do zasady ochrona może zostać udzielona na oznaczenie podobne lub nawet identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym. Zgodnie z nową procedurą, Urząd Patentowy z urzędu będzie badał spełnienie przez zgłoszone oznaczenie wyłącznie bezwzględnych przesłanek udzielenia prawa ochronnego i, w przypadku niestwierdzenia ich naruszeń, ogłosi w Biuletynie Urzędu Patentowego informację o zgłoszeniu znaku towarowego.

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, osoba posiadająca prawo ochronne do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniona z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia, jeżeli zdaniem uprawnionego, wystąpiła którakolwiek z przyczyn stanowiących względne przeszkody rejestracji. Po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Wniesienie sprzeciwu nie gwarantuje wprawdzie odmowy rejestracji danego znaku, ale spowoduje konieczność pochylenia się przez eksperta z Urzędu Patentowego nad danym zgłoszeniem w zakresie wcześniej niezbadanym (względne przeszkody rejestracji).

Urząd Patentowy o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, zawiadamiać będzie wyłącznie podmioty dokonujące zgłoszeń. Jest to procedura całkowicie odmienna od tej, obowiązującej np. w zakresie znaków wspólnotowych. Urząd w Alicante powiadamia bowiem nie zgłaszających, a uprawnionych do wcześniejszych znaków, dając im możliwość wystąpienia ze sprzeciwem.

Samodzielne monitorowanie zgłoszeń

Dla uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych, przesunięcie sprzeciwu do postępowania zgłoszeniowego, bez jednoczesnego przekazywania przez Urząd Patentowy informacji o zgłoszeniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, oznacza konieczność samodzielnego, stałego monitorowania nowych zgłoszeń w celu wczesnego wykrycia ewentualnych kolizji oraz podjęcia odpowiednich działań. Mając na uwadze funkcjonowanie na terytorium Polski kilku współistniejących, niezależnych systemów ochrony znaków towarowych (system krajowy, system wspólnotowy, system międzynarodowej rejestracji), samodzielne monitorowanie kilku tysięcy nowych zgłoszeń w każdym miesiącu z pewnością stanowić będzie dla uprawnionych z wcześniejszych znaków ogromne wyzwanie. W tym zakresie pomocne mogą okazać się usługi oferowane już przez niektóre kancelarie prawne i patentowe.

Wśród pozostałych zmian Ustawy, na uwagę zasługuje również usunięcie przez ustawodawcę wymogu posiadania interesu prawnego w żądaniu unieważnienia już zarejestrowanego znaku towarowego. Od 15 kwietnia 2016 roku wniosek o unieważnienie będzie mógł złożyć każdy, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn bezwzględnych, a uprawniony z wcześniejszego prawa, gdy podstawą wniosku jest naruszenie tego prawa.

Zmiany wprowadzone nowelizacją z 11 września 2015 r., częściowo powodowane koniecznością uwzględniania przez Polskę regulacji unijnych i międzynarodowych, mają prowadzić do rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce stosowania nowelizowanej ustawy w dotychczasowym brzmieniu, ujednolicić zróżnicowane wcześniej procedury stosowane przy rejestracji wzorów przemysłowych i znaków towarowych w ramach krajowego i międzynarodowego systemu, a także znacznie uprościć procedurę uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe.


Autor:

Maciej Priebe

Rzecznik patentowy
+48 502 653 479
maciej.priebe@sp-legal.pl
specializations:
znaki towarowe wyceny praw IP transakcje sprawy sporne
Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Skontaktuj się z nami

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498