pl | en

Prawo własności przemysłowej – rewolucyjne zmiany

Ustawa – Prawo własności przemysłowej była w ostatnim czasie szczególnym obiektem uwagi ustawodawcy. Skutkowało to przyjęciem trzech ustaw nowelizujących, z których pierwsza weszła w życie 30 listopada 2015 roku, następna zaraz po niej – 1 grudnia 2015 r., a wejście w życie trzeciej – największej, zaplanowano na dzień 15 kwietnia 2016 roku.

Nowe rozwiązania uwzględniają wymogi międzynarodowe, wynikające z konieczności stosowania przez Polskę m.in. postanowień Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, dostosowania prawa krajowego do wymogów prawa unijnego oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Od 30 listopada 2015 r. pełnomocnikiem również radca prawny

W związku z wejściem w życie tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, obejmującej m.in. zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego, od 30 listopada 2015 r. pełnomocnikiem zgłaszającego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, poza rzecznikiem patentowym, może być również radca prawny oraz adwokat. Powyższe dotyczy jednak reprezentowania klientów wyłącznie w sprawach zgłoszeń i utrzymywania ochrony znaków towarowych.

Nowości od 1 grudnia 2015 r.

Listy zgody

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie znaków towarowych jest wprowadzenie tzw. listów zgody. Dotychczas Urząd Patentowy RP odmawiał udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku (zarejestrowanego lub zgłoszonego) nawet w przypadku uzyskania zgody podmiotu uprawnionego do wcześniejszego prawa. Znowelizowana ustawa pozwala na rejestrację znaku towarowego, podobnego do znaku wcześniejszego. Warunkiem takiej rejestracji jest jednak wyrażenie przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego pisemnej zgody na rejestrację późniejszego znaku. Zmiana ta jest m.in. odpowiedzią na potrzeby zgłaszane w szczególności przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, które często posługują się podobnymi oznaczeniami w ramach grupy. Teraz uzyskały możliwość rejestracji znaku towarowego pomimo jego podobieństwa do znaku zarejestrowanego wcześniej.

Częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie

Ponadto istotne znaczenie ma przyznanie możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie również w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dotychczas zwolnienie takie dotyczyło wyłącznie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Ponadto obniżona została wysokość minimalnej opłaty za zgłoszenie w przypadku częściowego zwolnienia od opłaty z 30% na 20% opłaty należnej.

Ulga w nowości

W stosunku do wynalazków nowelizacja wprowadza tzw. ulgę w nowości, zapewniającą ochronę wynalazku przed jego bezprawnym ujawnieniem. W obecnym stanie prawnym bezwzględną przesłanką udzielenia patentu na wynalazek jest m.in. spełnienie przez zgłaszane rozwiązanie kryterium nowości, co oznacza, że wykluczone jest objęcie ochroną patentową wynalazku, który został ujawniony przed datą zgłoszenia. Dzięki „uldze w nowości” zgłaszający będzie mógł otrzymać patent pomimo uprzedniego ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie. Skorzystanie z takiego uprawnienia będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem i spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Ochrona prawnoautorska wzorów przemysłowych

W zakresie wzorów przemysłowych na uwagę zasługuje uchylenie art. 116 zmienianej ustawy, który przed nowelizacją stanowił, że: „Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór”. Dotychczas, po wygaśnięciu prawa z rejestracji, udzielanego maksymalnie na 25 lat, wzór nie podlegał ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego. Nowelizacja przepisów pozwoli na objęcie ochroną prawnoautorską wzorów, wobec których prawo z rejestracji wygasło. Ochrona autorskich praw majątkowych trwa bowiem przez 70 lat od dnia śmierci twórcy, a więc znacznie dłużej niż na gruncie przepisów nowelizowanej ustawy.

Międzynarodowa rejestracja wzorów przemysłowych

Ponadto nowelizacja wprowadza do Ustawy – Prawo własności przemysłowej przepisy regulujące procedurę uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. System haski umożliwia uzyskanie ochrony wzoru przemysłowego we wskazanych przez właściciela państwach -stronach Aktu genewskiego, w drodze złożenia jednego tylko zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i uiszczenia jednej kompleksowej opłaty. Rejestracja wywołuje skutki takie, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Każde państwo może dokonać badania wzoru w zakresie przewidzianym przez prawo krajowe. Brak powiadomienia o odmowie uznania ochrony w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez zainteresowane państwo skutków rejestracji międzynarodowej na jego terytorium. Obecnie procedura ta uregulowana została również w Polsce.


Autor:

Maciej Priebe

Rzecznik patentowy
+48 502 653 479
maciej.priebe@sp-legal.pl
specializations:
znaki towarowe wyceny praw IP transakcje sprawy sporne
Contact

poznan@sp-legal.pl
t: + 48 61 22 23 997
f: + 48 61 22 23 998

warszawa@sp-legal.pl
t: + 48 22 543 00 80
f: + 48 22 543 00 89

www.sp-legal.pl

Skontaktuj się z nami

Adresses

Poznań
Dwór Marcelin
ul. Marcelińska 62 lok. 7
60-354 Poznań

Warszawa
Apartamenty Wielicka
ul. Wielicka 43 lok. 10
02-657 Warszawa

Corporate data

Sommerrey & Partners
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

NIP: 779-237-47-76
REGON: 301430638
KRS: 0000355498